Ua Neeg Xam Xaj Yog Leej Twg Thiaj Thov Tau

Ua Neeg Xam Xaj Yog Leej Twg Thiaj Thov Tau

Ib tug neeg twg uas xav xa daim ntawv thov rau Cov Neeg Xam Xaj los ntawm Lub Chaw Haujlwm Pov Tseg yuav tsum muaj raws li hauv qab no: 

 • Yuav muaj hnub nyoog tsawg kawg yog 18 xyoo;
 • Txaus siab yam tsawg kawg nkaus kev peev txheej hauv ib ntawm cov hauv qab no -
  • Neeg Dawb Huv Lucia National Economic Fund;
  • Kev pom zoo ntawm kev tsim kho vaj tsev;
  • Kev Pom Zoo Enterprise Txoj Haujlwm; lossis
  • Kev yuav ntawm Tsoomfwv Qiv
 • Muab cov ntsiab lus thiab pov thawj ntawm cov peev txheej tsim nyog;
 • Tshaj qhov kev mob siab tshawb xyuas keeb kwm yav dhau los nrog lawv cov neeg txheeb ze muaj hnub nyoog 16 xyoo;
 • Sau tag nrho thiab qhia ncaj qha rau txhua yam teebmeem ntsig txog daim ntawv thov; thiab
 • Them cov nqi uas tsis tsim nyog them rov qab, vim kev mob siab thiab nqi tswj ntaub ntawv thaum thov.