Ua Neeg Xam Xaj ntawm Saint Lucia Tsoom Fwv Tebchaws

Ua Neeg Xam Xaj ntawm Saint Lucia Tsoom Fwv Tebchaws


Kev ua neeg xam xaj los ntawm kev nqis peev kuj yog tsim tau los ntawm kev yuav khoom ntawm cov tsis nyiam-tsoomfwv cov nyiaj qiv. Cov ntawv cog lus no yuav tsum tau sau npe thiab nyob twj ywm hauv lub npe ntawm tus neeg thov rau tsib (5) xyoo tuav lub sijhawm txij hnub thawj hnub tso tawm thiab tsis nyiam tus paj laum ntawm cov paj.

Ua Neeg Xam Xaj ntawm Saint Lucia Tsoom Fwv Tebchaws

Thaum ib daim ntawv thov rau kev ua neeg xam xaj los ntawm kev nqis peev hauv tsoomfwv cov nyiaj tau pom zoo, cov peev txheej hauv qab no yuav tsum muaj:

  • Tus neeg tso npe thov ib leeg: US $ 500,000
  • Tus neeg tso npe thov nrog tus txij nkawm: US $ 535,000
  • Tus neeg tso npe thov nrog tus txij nkawm thiab ntau txog ob (2) lwm cov neeg muaj feem thov kev pab: US $ 550,000
  • Txhua tus neeg muaj feem cuam nce ntxiv: US $ 25,000